REGULAMIN


Regulamin loterii promocyjnej „MOC URODZINOWYCH WYGRANYCH – LOTERIA SFD”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej „MOC URODZINOWYCH WYGRANYCH – LOTERIA SFD” (dalej „Loteria”) jest SFD  Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 41 (dalej „Organizator”). 

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 02.01.2024 r. i trwa do dnia 23.04.2024 r. Termin ten obejmuje rejestrację w Loterii, terminy losowań, ogłoszenie wyników, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne postępowania reklamacyjne. 

Sprzedaż produktów promocyjnych, których zakup uprawnia do udziału w Loterii, trwa od dnia 03.01.2024 r. do dnia  31.01.2024 r. 

Rejestracja w Loterii odbywa się w terminie od 03.01.2024 r. do 06.02.2024 r. 

1.3. Loteria organizowana jest na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w Opolu oraz zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia  19 listopada 2009 roku (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 227). 

1.5. Definicje 

Uczestnicy Loterii (dalej „Uczestnicy”)

Uczestnikiem Loterii jest osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki: 

- ukończyła 18 lat

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych

- jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego 

- posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby wyłączone z udziału w Loterii. 

W Loterii nie mogą uczestniczyć:  pracownicy Organizatora jak również członkowie ich rodzin, tj.: rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonkowie, teściowie, ojczymowie, macochy, zięciowie, synowe oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia tj. pasierbowie, pasierbice, dzieci przysposobione.

Strona internetowa Loterii  – bezpłatna strona internetowa pod adresem: www.loteria.sfd.pl (wymagany jest dostęp do Internetu), na której znajduje się przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do Loterii.  Formularz zgłoszeniowy jest aktywny od 03.01.2024 r. do 06.02.2024 r. 

Produkty promocyjne – dwa dowolne produkty marki SFD NUTRITION lub/i ALLNUTRITION, których zakup nastąpił w terminie od dnia 03.01.2024 r., do dnia 31.01.2024 r. i  upoważnia do udziału w Loterii. 

Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu produktów promocyjnych, co oznacza dowolny sklep stacjonarny własny SFD lub franchisingowy lub internetowy www.sklep.sfd.pl 

Bramka czasowa – to określony w drodze losowania ręcznego czas, po upływie którego Uczestnik, który jako pierwszy najszybciej zarejestruje się w Loterii poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza wygrywa nagrodę w Loterii. Organizator w terminie od 03.01.2024 r. do 06.02.2024 . uruchomi łącznie 830 wytypowanych i przypisanych ręcznie bramek czasowych. Czas poszczególnych bramek czasowych i ich częstotliwość występowania jest niejawna i znana Organizatorowi. 

Przypisania Nagród (na zasadzie „chybił trafił”) do konkretnej daty i godziny, licząc po dacie konkretnej bramki czasowej dokonuje jeden z Członków Komisji Nadzoru, o której mowa w punkcie 22. Regulaminu, w siedzibie Organizatora, w dniu 02.01.2024 r. Utworzona lista jest poufna. Wszystkie bramki czasowe dla każdej z nagród zostaną wprowadzone przed rozpoczęciem sprzedaży promocyjnej do systemu loteryjnego, który jest połączony ze stroną internetową Loterii.

„Dokument tożsamości” to ważny dokument - dowód osobisty lub paszport Uczestnika Loterii.

Dowód zakupu Produktów promocyjnych – zwany dalej Dowodem zakupu, to paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), na kwotę minimum 100 zł brutto,  które stanowią dowód dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a) Dowód zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Punkt sprzedaży, podmiot faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym i nie jest podrobiony lub sfałszowany; 

b) Dowód zakupu nie jest uszkodzony, zniszczony, nieczytelny, tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności Dowód zakupu promocyjnego nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupów promocyjnych, w liście zakupów na Dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów promocyjnych;

 c) Data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu powinna obejmować termin od dnia 03.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r.

Wizualizacja przykładowych Dowodów zakupu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Zakup produktów promocyjnych – każdy zakup produktów promocyjnych powinien być dokonany w dowolnym Punkcie sprzedaży stacjonarnym lub internetowym w okresie trwania sprzedaży produktów promocyjnych i udokumentowany jednym oryginalnym dowodem zakupu. Produkty promocyjne mogą być dostępne w Punktach sprzedaży zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży produktu promocyjnego, jak i po jego upływie, jednakże zakup promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży produktów promocyjnych nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Produkty promocyjne pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę SFD SA z siedzibą w Opolu. 

Zamówienie Produktu promocyjnego nie stanowi zakupu produktów promocyjnych. Numer zamówienia nie jest numerem Dowodu zakupu.  

W przypadku dokonania zakupu produktów promocyjnych w ilości będącej wielokrotnością wymaganego minimum 100 zł, udokumentowanym na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje jednorazowa rejestracja w Loterii  i odpowiednio większa ilość wielokrotność udziałów  - losów  w losowaniu nagrody I stopnia. 

Zakup produktów promocyjnych udokumentowanych jednym Dowodem zakupu  na kwotę minimum 100 zł  uprawnia wyłącznie do jednorazowej rejestracji w Loterii. 

2. Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1. Udział w Loterii jest dobrowolny.

2.2. Uczestnik Loterii celem skutecznego udziału w Loterii powinien:

a. być osobą fizyczną,

b. dokonać jako konsument, w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego, zakupu  na kwotę minimum 100 zł brutto Produktów Promocyjnych, w dowolnym Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Sprzedaży Produktów Promocyjnych tj. w terminie w terminie od 03.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r.;

c. zachować Dowód zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych; 

d. zarejestrować się do Loterii w terminie 03.01.2024 r. do dnia  06.02.2024 r. w następujący sposób:

- uzupełnić Formularz rejestracyjny, zwany dalej Formularzem, który jest  dostępny na stronie internetowej Loterii www.loteria.sfd.pl w szczególności: wpisać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (jeden Uczestnik Loterii może zarejestrować się w Loterii używając wyłącznie jednego numeru telefonu i jednego adresu e-mail), numer Dowodu zakupu, wartość brutto zakupu Produktów promocyjnych, datę zawartą na Dowodzie zakupu, NIP Punktu sprzedaży;

- wczytać do Formularza czytelne zdjęcie Dowodu zakupu, który upoważnia Uczestnika do udziału w Loterii, zdjęcie danego Dowodu zakupu można wczytać tylko jeden raz, dopuszcza się wgranie pliku w formacie jpg, png, pdf, w wielkości max do 5 mb.

- potwierdzić obowiązkowe oświadczenia i zgody

*   „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.”

*   „Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Loterii”

*   „Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z udziału w Loterii”

* „Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Loterii”

 * „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez jest SFD  S.A. z siedzibą w Opolu, 45-315 Opole dla celów związanych z organizacją  i przeprowadzeniem Loterii „MOC URODZINOWYCH WYGRANYCH – LOTERIA SFD”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”;

 -  dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem, którego jest eliminacja zautomatyzowanych skryptów zgłaszających uczestnictwo w Loterii tj. dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność zaznaczenia checkboxa). 

 Uczestnik potwierdza obowiązkowe zgody i oświadczenia przez odznaczenie  właściwego pola na Formularzu. 

 Dodatkowo Uczestnik może wyrazić nieobowiązkową, dodatkową zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych tj. do otrzymywania informacji reklamowych o produktach SFD. Wyrażenie tej zgody nie jest obowiązkowe i nie warunkuje udziału w Loterii.

* „Wyrażam  dodatkową zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych tj. do otrzymywania informacji reklamowych o produktach SFD  przez firmę SFD  S.A. z siedzibą w Opolu, 45-315 Opole, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”;

Uczestnik  może potwierdzić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych  przez zaznaczenie  właściwego pola na Formularzu. 

Formularz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2.3. Po wysłaniu kompletnego zgłoszenia rejestracyjnego w Loterii, zawierającego: zaznaczone odpowiednie pola zgody oraz uzupełnione pola: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer Dowodu zakupu, wartość brutto zakupu Produktów promocyjnych, datę zawartą na Dowodzie zakupu, potwierdzone wszystkie wymagane oświadczenia i zgody, Uczestnik otrzymuje możliwość przyznania nagrody. 

2.4. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu Produktów promocyjnych na podstawie odrębnych Dowodów zakupu, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w Loterii, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym Dowodem zakupu Produktów promocyjnych i odrębnym zgłoszeniem do Loterii. 

2.5.  Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków regulaminu, Organizator nie przyznaje prawa do nagrody. Niewydane nagrody przechodzą do dyspozycji Organizatora. 

2.6. Bezpośrednio po każdej prawidłowej rejestracji w Loterii Uczestnik ma prawo sprawdzić, czy wygrał nagrodę poprzez naciśnięcie klawisza „sprawdź czy wygrałeś”. Po kliknięciu klawisza „sprawdź czy wygrałeś” Uczestnik sprawdza, czy została mu przyznana nagroda. W przypadku wygrania nagrody na stronie www.loteria.sfd.pl wyświetla się komunikat: 

- wygrałeś nagrodę II stopnia, po prawidłowej  weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail wygraną 

lub 

- wygrałeś nagrodę III stopnia, po prawidłowej weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail wygraną 

lub 

- wygrałeś nagrodę IV stopnia, po prawidłowej weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail wygraną 

lub 

- wygrałeś nagrodę V stopnia, po prawidłowej weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail wygraną 

lub 

- wygrałeś nagrodę VI stopnia, po prawidłowej weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail wygraną 

lub w przypadku braku wygranej wyświetla się komunikat:

- Tym razem nie miałeś szczęścia - graj dalej. Bierzesz udział w losowaniu nagrody głównej

2.7. Każdego dnia w terminie od 03.01.2024 r. do 06.02.2024 r. do godziny 23:59:59 aktywnych będzie łącznie 830 bramek czasowych, które będą wskazywały przyznanie nagród II, III, IV, V, VI stopnia dla Uczestników, którzy prześlą prawidłowe zgłoszenie rejestracyjne do Loterii. 

2.8. Lista bramek czasowych nie jest jawna. 

2.9. W przypadku, kiedy żaden Uczestnik nie przesłał zgłoszenia rejestracyjnego do Loterii w określonej bramce czasowej, wówczas nagroda z danej bramki czasowej przechodzi do następnego dnia i następuje kumulacja nagród, tj. w następnym dniu w pierwszej bramce czasowej następuje powiększenie ilości nagród o nagrodę z poprzedniego dnia.  Procedura ta będzie powtarzana do momentu skutecznego przyznania nagród w danej bramce czasowej jednak nie później niż w terminie do 31.01.2023 r. do godziny 23:59:59.

2.10.  Nieprzyznane nagrody po wyczerpaniu ww. procedury przyznawania nagród pozostają do dyspozycji Organizatora.  

2.11. Każdy Uczestnik Loterii, który dokonał prawidłowej rejestracji w Loterii bez wzglądu na wygraną lub przegraną otrzymuje jednorazowy kod rabatowy w wysokości 15 %. Do wykorzystania na kolejne zakupy produktów SFD 

3. Nagrody w Loterii 

a) 1 szt. nagroda główna, przeznaczona do losowania ręcznego,  na którą składają się: 

- nagroda pieniężna o wartości 100 000 zł 

Do nagrody głównej Organizator dodał nagrodę finansową w wysokości 11 111 zł przeznaczoną na uregulowanie podatku od nagrody.

Łączna wartość nagrody głównej 111 111 zł brutto. 

b) nagrody w bramkach czasowych, łącznie 830 szt.

- 30 szt. nagród II stopnia -   voucher na Torbę SFD, każda o wartości 120, 54 zł,  łączna wartość tej kategorii nagród 3 616, 20  zł brutto

- 100 szt. nagród III stopnia - voucher na T-Shirt SFD, każdy o wartości 35, 67 zł, łączna wartość tej kategorii nagród 3 567 zł brutto 

- 100 szt. nagród IV stopnia - voucher na Ręcznik z Mirkofibry, każdy o wartości 23, 49 zł, łączna wartość tej kategorii nagród 2 349  zł brutto

- 300 szt. nagród V stopnia - voucher na Shaker Premium, każdy o wartości 12,63 zł, łączna wartość tej kategorii nagród - 3 789  zł brutto 

- 300 szt. nagród VI stopnia - voucher na  Shaker SFD, każdy o wartości 6,94 zł, łączna wartość tej kategorii nagród 2 082 brutto 

Nagrody w postaci Voucherów można realizować na stronie www.sklep.sfd.pl w terminie do 30.06.2024 r. 

Łączna ilość nagród w Loterii 831 szt. o łącznej wartości 126 514, 20  zł brutto.

3.1. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2647 ze zm.) art. 21 ust. 1 pkt 6a,  przed wydaniem nagrody I stopnia i nagród II stopnia, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 2 280 zł, Organizator pobiera zaliczkę  w wysokości 10 % wartości nagrody na zryczałtowany podatek od nagrody.  Nagrody, których jednostkowa wartość nie przekracza 2 280,00 zł są zwolnione z podatku. 

3.2.  Przed odbiorem nagrody w Loterii Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

3.3. Laureatowi Loterii nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę z wyłączeniem tej możliwości przy odbiorze  nagrody głównej. 

4. Zasady przyznawania nagród w Loterii 

4.1. Bramki czasowe

Przyznawanie nagród w Loterii odbywa się w sposób losowy na podstawie łącznie  830  bramek czasowych, których liczba i częstotliwość występowania jest niejawna i znana Organizatorowi.  Bramki czasowe zostaną wylosowane ręcznie przed rejestracją Uczestników w Loterii. Bramki czasowe będą uruchomione codziennie od  w terminie od 03.01.2024 r. do 06.02.2024 r. Po prawidłowej rejestracji w Loterii Uczestnik może na stronie Loterii www.loteria.sfd.pl dowolną ilość razy grać o nagrodę spełniając każdorazowo warunki niniejszego Regulaminu. 

W tym celu w terminie od 03.01.2024 r. do 06.02.2024 r. od na stronie Loterii Uczestnik może kliknąć przycisk „sprawdź czy wygrałeś”, najeżdżając kursorem i klikając napis „Gram!” Następnie Uczestnik otrzymuje wynik gry w formie komunikatu wyświetlonego na stronie internetowej Loterii, informującego go w przypadku wygranej: „ Wygrałeś nagrodę II stopnia, po prawidłowej  weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail  wygraną” lub „Wygrałeś nagrodę III stopnia, po prawidłowej  weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail”  lub „Wygrałeś nagrodę IV stopnia, po prawidłowej  weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail”, lub „Wygrałeś nagrodę V stopnia, po prawidłowej  weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail” lub „Wygrałeś nagrodę VI stopnia, po prawidłowej  weryfikacji twojego zgłoszenia potwierdzimy poprzez wiadomość e-mail” lub w przypadku braku wygranej: „Tym razem nie miałeś szczęścia - graj dalej. Bierzesz udział w losowaniu nagrody głównej”.

Organizator Loterii po wyświetleniu komunikatu o wygranej nagrodzie z bramki czasowej zweryfikuje prawidłowość zgłoszenia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 5.2

i potwierdzi wygraną lub jej brak w przypadku zgłoszenia nieprawidłowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Uczestnika na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu. 

4.2. Dodatkowo Organizator przewidział ręczne losowanie nagrody głównej

Ręczne losowanie nagrody głównej nastąpi  w dniu 21.02.2024 r.  – w losowaniu biorą udział wszystkie rejestracje w Loterii, dokonane w terminie od 03.01.2024 r. do 06.02.2024r. z uwzględnieniem wielokrotności wskazanej na Dowodach zakupu. Za wielokrotność kwoty 100 zł na danym Dowodzie zakupu Uczestnikowi przysługuje odpowiednia wielokrotność numerów ID  w  losowaniu nagrody głównej. 

 Losowanie nadzoruje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją.

Spośród wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń - kodów biorących udział w losowaniu nagrody głównej, losowana będzie przez wskazaną przez Komisję osobę ręcznie nagroda główna  oraz jeden Laureat rezerwowy do nagrody głównej  w następujący sposób: Każdemu wygenerowanemu Zgłoszeniu – zarejestrowanemu kodowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (dalej „ID”). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie przyznanych losów wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los, dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru ID liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru ID, np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru ID wynosi 3 wówczas w urnie znajdują się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID. 

4.3. Po zakończeniu losowania nagród Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników

losowania. 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku naruszeń warunków Regulaminu Loterii, w szczególności polegających na niespełnieniu warunków Regulaminu lub próbie oszustwa, Organizator ma prawo nieprzyznania Uczestnikowi nagrody w Loterii.

5. Ogłoszenie wyników Loterii i wydanie nagród w Loterii

5.1. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranych drogą mailową na wskazany przez Uczestnika adres  e-mail podany podczas rejestracji w Loterii. Dodatkowo Organizator Loterii  opublikuje wyniki przyznania nagród  II, III, IV, V, VI stopnia i wyniki  losowania nagrody głównej na stronie www.loteria.sfd.pl w terminie  do 15.02.2024 r.  w przypadku przyznania nagród II, III, IV, V, VI stopnia i w terminie 2 dni kalendarzowych od losowania nagrody głównej. Organizator opublikuje imiona i pierwsze  litery nazwisk Laureatów  nagród. 

5.2. Organizator ma możliwość zweryfikować prawo  Uczestnika  do przyznanej nagrody w Loterii. Organizator zweryfikuje czy Laureat danej nagrody spełnia warunki Regulaminu Loterii.  Organizator ma prawo zażądać od Laureata danej nagrody (pod rygorem utraty prawa do nagrody przez Laureata) oryginału Dowodu zakupu. Żądanie Organizatora może nastąpić jedynie na piśmie w postaci  wiadomości e-mail przesłanej do danego Laureata na adres e-mailowy wskazany w Formularzu rejestracyjnym, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia pojawienia się komunikatu o wygranej z bramek czasowych lub w ciągu 3 dni od losowania nagrody głównej. W przypadku takiego żądania Laureat zobowiązany jest do przesłania w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) od wystąpienia żądania listem poleconym do Organizatora na adres jego siedziby oryginału Dowodu zakupu. W przypadku braku przesłania przez Laureata oryginału Dowodu zakupu, Laureat taki traci prawo do nagrody.  W przypadku braku spełnienia warunków Regulaminu nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. 

5.3. Warunkiem wydania  nagrody głównej jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Loterii,  podpisanie przez Laureata Protokołu wyrażenia zgody na przyjęcie  nagrody, który zawiera miejsca na wpisanie danych Laureata: imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,   serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku nagrody głównej dodatkowo numer konta bankowego. 

Nagrody  II, III, IV, V i VI stopnia zostaną przesłane elektronicznie na adres e-mail wskazany  przez Laureata danej nagrody w Formularzu w terminie do dnia 22.03.2023 r. (decyduje data nadania e-maila).                                 

5.4. W przypadku kiedy Laureat nagrody głównej  nie spełni warunków Regulaminu Loterii procedura zawiadamiania i weryfikacji będzie powtórzona w stosunku do Laureata rezerwowego nagrody głównej. W przypadku kiedy Laureat rezerwowy nagrody głównej nie spełni warunków Regulaminu Loterii nagroda główna pozostaje do dyspozycji Organizatora Loterii. 

Warunkiem wydania  nagrody głównej w Loterii jest podpisanie przez Laureata Protokołu wyrażenia zgody na przyjęcie  nagrody, który zawiera miejsca na wpisanie danych Laureata: imienia, nazwiska, PESEL, adres do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,   serię i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, na które zostanie przekazana nagroda. 

Nagroda główna  zostanie wydana  w terminie do dnia 27.03.2024 r. 

5.5. Nagrody nieodebrane w terminie do 27.03.2024 r. przechodzą do dyspozycji Organizatora Loterii.

5.7. Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej

Wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

6. Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii 

6.1.Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji. 

6.2. Komisja sporządza protokół z losowania nagrody I stopnia z podaniem wyników Loterii.

6.3. Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

6.4. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.5. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Postępowanie reklamacyjne 

7.1.Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres SFD  S.A. z siedzibą w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 41 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: reklamacje.loteria@SFD.pl z dopiskiem – Reklamacja loteria „MOC URODZINOWYCH WYGRANYCH – LOTERIA SFD” i podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

Reklamacje są zgłaszane w terminie do 10.04.2024 r.  decyduje data wpływu.

7.2. Reklamacje rozpatruje Komisja.

7.3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail.

7.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

7.5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.         Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii

8.1.   Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator Loterii informuje, że Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest SFD  S.A. z siedzibą w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 41. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Gabriel Kolasa adres do korespondencji: rodo@sfd.pl 

8.2.     Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

w związku z przetwarzaniem danych Uczestników Loterii w celu przeprowadzenia Loterii, tj. w celu:

-  przyjmowania zgłoszeń do Loterii na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody  w myśl  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

-  ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody  w myśl  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

-  wydania nagrody ze względu na niezbędność realizacji postanowień regulaminu konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

-  rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest rozpatrywanie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;

- w przypadku wyrażenia przez Uczestnika nieobowiązkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane wyrażonej przez Uczestnika zgody  w myśl  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8.3.   Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

8.4.     Uczestnikowi Loterii przysługuje:

prawo do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie ma ona wpływu na przetwarzanie dokonane przed tym momentem,

prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

8.5.    Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych do Administratora danych osobowych  na adres: SFD  S.A. z siedzibą w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 41,  lub na adres mailowy: rodo@sfd.pl. 

W takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.6.   Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

8.7.  Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora Loterii doradczo,  prawnie i księgowo. 

8.8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia  ewentualnych roszczeń Uczestników na podstawie ogólnie obowiązującego prawa, które są związane z Loterią. Dane osobowe Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

8.9.  Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj.   poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku wyrażonej zgody na działania marketingowe, dane tych osób mogą być przekazywane do dostawców oprogramowania w USA, na podstawie mechanizmu zabezpieczającego postaci standardowych klauzul umownych

8.10. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

9.         Postanowienia końcowe 

9.1. Przystępując do Loterii Uczestnik ma możliwość zapoznania się z regulaminem Loterii. 

9.2. Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w terminie od 02.01.2024 r.  do 23.04.2024 r. na stronie internetowej www.loteria.sfd.pl w terminie od 02.01.2024 r. do 23.04.2024 r. w siedzibie Organizatora Loterii. Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

9.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn  od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody. 

9.4.  Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym 

9.5. Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa. 

9.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19  listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2